1.Цената на компјутерот зависи од:
хардвер
софтвер
човечки фактор
2.Кој логички фактор ја одредува реалната брзина на компјутерот?
реализацијата на компјутерскиот систем
начинот на поврзување на електронските кола
3.Човечкиот фактор во цената на компјутерот го сочинуваат трошоците за:
систем-инженери
4.апликативни програмери
Основни критериуми за правење на компјутерски системи се:
надежност на дизајнот
сигурност на дизајнот
искористеност
цена
брзина
квалитет
5.Системи отпорни на грешка се системи кои го надминуваат нерегуларно функционирање поради:
хардверски грешки
софтверски грешки
6.Регистер се имплементира како:
множество од Флип Флоп ќелии
7.Флип Флоп е мемориска единица со можност да запомни:
1 битна информација
8.Што е Flip Flop?
мемориска ќелија
9.Електронска порта (gate) е
Елементарна логичка функција имплементирана со електронски елементи во интегрално коло
10.Прекинувачки порти на електронското коло (gates) имплементираат елементарни булови функции како што се:
нили
негација
ни
и
или
11.Системскиот часовник:
генерира импулси со одредена фреквенција
го синхронизира преземањето на содржината од регистри
иницира пресметки во прекинувачката мрежа
го синхронизира префрлањето на содржините во регистри
иницира проток на информации од едни кон други регистри
12.Контролните точки во системот служат за синхронизација на:
контролните пулсови
13.Системски часовник е дел на контролната единица наменет за
синхронизација на активностите во компјутерскиот систем
14.Начинот на проследување информации преку контролни точки е:
асинхрон со системскиот часовник
синхрон со системскиот часовник
15.Одзивот на одделни делови на компјутерот при синхрон пренос на информации:
е приближно од иста големина или ранг
16.На сликата е прикажан:
концепт на RISC компјутер
17.Влезната единица има намена:
да ја снабди меморијата со податоци
18.Кеш меморија е единица на компјутерот со намена да:
посредува помеѓу процесорот и главната меморија
19.Контролната единица има намена да:
преземе инструкција од меморијата
ги контролира сите активности во системот
20.Излезната единица има намена:
запише резултати од пресметката
21.Процесорот има намена:
да изврши пресметка на податоци
22.Што претставуваат влезно-излезните канали :
процесори
23.Централна процесорска единица (Central Prcessr Unit = CPU) е синоним за целина на единиците:
процесор
контролна единица
24.Секвенцијална логика е систем кога податоците се трансформираат преку различни прекинувачки мрежи меѓу едни и други регистри:
во последователни временски моменти
25.Приоритетен арбитер е разрешувач на конфликтите настанати
со појава на повеќе прекини
26.Фон Нојманов концепт значи:
обединување на податоци и инструкции во една заедничка меморија
27.На кое место според брзината се наоѓа секундарната меморија меѓу следниве компоненти ако претпоставиме дека најбрзата се наоѓа на прво место : кеш меморија, главна меморија, процесор.
4
28.Должина на процесорскиот збор е
број на битови со кои работи процесорот
29.32-битна архитектура значи:
процесорот обработува 32-битни операции
30.Архитектурата на процесорот се одредува според:
големина на процесорскиот збор
31.Меморијата е:
единица за складирање информации
голема колекција од регистри
32.Операцијата Read значи операција на читање податок од:
меморијата
33.Информациите во меморијата се пристапуваат според:
адреса
34.Операцијата Write значи операција за запишување податок во:
меморијата
35.Адресата преземена од процесорот се сместува во меморискиот адресен регистар (MAR):
кога се врши операција на запис на податок во меморија
кога се врши операција на читање на податок од меморија
36.Регистар за адреса MAR има намена да складира:
адреси за пристап кон меморија
37.Во MAR се наоѓа:
адресата на податокот што треба да го запишеме во меморија
адресата на податокот што сакаме да го прочитаме од меморија
38.Што е MDR?
регистар за податоци во меморија
39.Во MDR се наоѓа:
податокот што сме го прочитале од меморија
податокот што сакеме да го запишеме во меморија
40.Главната меморија во компјутерскиот систем се третира како:
меморија
41.За трајно складирање и архивирање на податоци се користи:
секундарната меморија
42.Дали RAM и RWM се исти мемории?
да
43.Асоцијативен пристап значи:
преземање на зборовите врз база на нивната содржина
44.SAM е меморија што се
пристапува секвенцијално
45.Меморија со случаен пристап е:
RAM
46.CAM е меморија што се
адресира според содржината на податокот што се пребарува
47.Магентните дискови се:
SAM
секундарна меморија
48.RAM меморијата се изработува како меморија со:
случаен пристап
49.Главната меморија се пристапува со:
адреса
50.Главната меморија се изработува како меморија со:
случаен пристап
51.RAM меморијата се пристапува со:
адреса
52.ROM меморијата е мемориска единица со намена:
да се пристапува случајно
од неа да се читаат податоци
53.RAM меморијата е мемориска единица со намена:
во неа да се запишуваат податоци
да се пристапува случајно
од неа да се читаат податоци
54.ROM меморијата се изработува како меморија со:
случаен пристап
55.CAM меморијата е организирана како:
асоцијативна меморија
56.Директно врз работата на процесорот влијае
Контролната единица
57.Што е VLSI?
висока густина на интеграција
58.Знаменца (flags) се флип флоп елементи во рамки на процесорот со цел да сигнализираат за
успешноста на изведената активност на процесорот
59.Повеќепрограмско пресметување (multiprograming) е постапка кога
повеќе програми можат да работат истовремено
60.Дали е можно да се конструира повеќепроцесорски КС каде што сите процесори ќе користат иста главна меморија?
Да
61.Повеќекорисничко пресметување (multiuser) е постапка кога
повеќе корисници можат да работат истовремено
62.Што е заедничко за повеќеоперациските и повеќефункциските пресметки?
и двете техники ја подобруваат брзината на процесирање
63.Повеќе-операциско пресметување значи :
изведување повеќе инструкции во исто време
64.Повеќепроцесорски системи (multiprocessr) е систем кој што
користи поделена меморија меѓу повеќе процесори
65.Компјутерска мрежа е систем кој што:
поседува множества од компјутерски системи поврзани преку комуникациска мрежа
66.Компјутерски систем во реално време (real time) е систем кој што:
има одзив брз во однос на барањата на надворешниот свет
67.Програмски целини (job) се
поголеми логично функционални делови на програмата
68.Виртуелна меморија се воведува со цел да:
се излаже компјутерот дека располага со многу поголема брза меморија отколку што навистина има
69.Компајлерот произведува :
извршна програма
70.Составување (assemble) на програмите е постапка на:
преведување програма со симболички машински инструкции кон програма со машински инструкции
71.Преведувач е програма кој што:
за дадена програма создава симболичка машинска програма
72.Компилирање (compile) на програмите е постапка на:
Преведување програма од виш програмски јазик кон програма со симболички машински инструкции
73.Анализер е човек кој што:
за даден проблем создава алгоритам
74.Поврзување (link) на програмите е постапка на:
поврзување на машински инструкции со системски рутини за добивање извршна програма
75.Преведувач е програма кој што:
за дадена програма создава симболичка машинска програма
76.Што е ENIAC?
прв компјутер
77.Електромеханички компјутери се специјално наменети машини-програмабилни компјутери се засновани на:
електронски лампи
релеи
78.Творците на првите записи и идеи за организација на компјутер биле
Von Neumann, Goldstine, USA, 1940-тите години
Творците на првиот оперативен општо наменски компјутер Eniac биле
Eckert & Mauchly, More Scholo, USA, 1940-тите години
79.Творци на првите електромеханички компјутери биле:
Howard Aiken, Harvard, USA, 1940-тите години
Alan Turing, Англија, 1940-тите години
Conrad Zuse, Германија во 1930-тите години
80.Технологијата на третата генерација на компјутерски системи се:
SSI & MSI (Small & Medium Scale Integration)
81.Технологијата на втората генерација на компјутерски системи се:
транзистори
82.Со текот на историскиот развој на компјутерите се применуваат од генерација во генерација техники наречени : SSI, MSI, LSI, VLSI. Овие се однесуваат на :
густина на пакување на транзистори во интегралните кола
83.Технологијата на првата генерација на компјутерски системи се:
електронски лампи
84.Програмските алатки кај компјутерите од втората генерација била:
Асемблер
Фортран
Кобол
Алгол
85.Процесорите од четвртата генерација биле:
CISC процесори
86.Програмските алатки кај компјутерите од четвртата генерација била:
виши програмски јазици со векторски операции
87.Програмските алатки кај компјутерите од првата генерација била:
бинарно кодирани машински јазици
88.Процесорите од првата генерација биле:
бит сериски процесори
89.Процесорите од петтата генерација биле:
RISC процесори
90.Карактеристики на петтата генерација на компјутери се:
процесори со специјална намена
масивен паралелизам
систолични полиња
91.Карактеристики на втората генерација на компјутери се:
магнетен медиум - меморија
печатени електронски плочки наместо жици
92.На кое место според брзината се наоѓа главната меморија меѓу следниве компоненти ако претпоставиме дека најбрзата се наоѓа на прво место : кеш меморија, влезно излезни канали, влезно-излезни единици, процесор.
3
93.Влезно-излезните единици се значително побавни од процесорот. За да се избегне непотребното чекање на процесорот при комуникацијата со нив помага :
влезно-излезни канали
94.На кое место според брзината се наоѓа кеш меморијата меѓу следниве компоненти ако претпоставиме дека најбрзата се наоѓа на прво место : главната меморија, влезно излезни канали, влезно-излезни единици, процесор.
2
95.На кое место според брзината се наоѓа процесорот меѓу следниве компоненти ако претпоставиме дека најбрзата се наоѓа на прво место : кеш меморија, влезно излезни канали, влезно-излезни единици, главна меморија.
1
96.Каква е брзината на кеш меморијата во однос на главната меморија?
многу поголема
97.Мемориска латентност (memory latency) е:
време потребно да се пристапи кон податокот во меморијата
98.Вредностите на аритметичката латентност се многу поголеми од вредностите на мемориската латентност во:
1960-тите
99.Аритметичка латентност е:
време да се изведе една инструкција со реални броеви од почеток до крај
100.Аритметичка латентност (arithmetic latency) е:
време потребно да се изведе една инструкција од почеток до крај
101.Кај современите компјутери побрза компонента е :
процесорот поради помалата аритметичка латентност
102.Брзината на компјутерите е ограничена од брзината на:
меморијата
103.Пропусен опсег е однос помеѓу
бројот на податоци и времето за кое истите може да се пропуштат
104.Брзина на компјутерскиот систем е однос помеѓу бројот на инструкции и:
времето за изведување
105.Пропусна моќ е однос помеѓу
бројот на програми и времето за кое се пропуштени
106.Еден процесорот работи на фреквенција од 100 MHz. Колку ns е периодата на системскиот часовник
10
107.Еден процесорот работи на фреквенција од 200 MHz. Колку ns е периодата на системскиот часовник
5
108.Еден процесорот работи на фреквенција од 2 GHz. Колку ns е периодата на системскиот часовник
0.5 
109.Нека компјутерот A изработува една програма за 25 секунди, компјутерот B ја изработува истата програма за 35 секунди. За колку проценти е побрз компјутерот A од B?
40
110.Нека компјутерот A изработува една програма за 20 секунди, компјутерот B ја изработува истата програма за 30 секунди. За колку проценти е побрз компјутерот A од B?
50
111.Нека компјутерот A изработува една програма за 20 секунди, компјутерот B ја изработува истата програма за 25 секунди. За колку проценти е побрз компјутерот A од B?
25
112.Нека компјутерот A изработува една програма за 25 секунди, компјутерот B ја изработува истата програма за 30 секунди. За колку проценти е побрз компјутерот A од B?
20
113.Нека компјутерот A со системски часовник од 500 MHz изработува една програма за 8 секунди. Користи технологија што ќе ја зголеми фреквенцијата на системскиот часовник за да направиш компјутер B што ќе ја изработува истата програма за 7 секунди. На колку MHz треба да работи компјутерот B, ако промената ефектуира со 1.4 повеќе тактови на компјутерот B од компјутерот A за истата програма?
800
114.Нека компјутерот A со системски часовник од 500 MHz изработува една програма за 8 секунди. Користи технологија што ќе ја зголеми фреквенцијата на системскиот часовник за да направиш компјутер B што ќе ја изработува истата програма за 6 секунди. На колку MHz треба да работи компјутерот B, ако промената ефектуира со 1.2 повеќе тактови на компјутерот B од компјутерот A за истата програма?
800
115.Нека компјутерот A со системски часовник од 500 MHz изработува една програма за 10 секунди. Користи технологија што ќе ја зголеми фреквенцијата на системскиот часовник за да направиш компјутер B што ќе ја изработува истата програма за 6 секунди. На колку MHz треба да работи компјутерот B, ако промената ефектуира со 1.2 повеќе тактови на компјутерот B од компјутерот A за истата програма?
1000
116.При извршување на програмата П1 на машината М1 се извршени 31.4 милиони инструкции. Ако бројот на извршени инструкции во секунда е 10 милиони, колкаво е времето на извршување ?
3.14
117.Време на извршување на програмата П1 на машината М1 е 5s, при што се извршени 160 милиони инструкции. Колку милиони извршени инструкции во секунда (execution rate) за програмата П1 на машината М1?
32
118.При извршување на програмата П1 на машината М1 се извршени 314 милиони инструкции. Ако бројот на извршени инструкции во секунда е 1 милион, колкаво е времето на извршување ?
314
119.Време на извршување на програмата П1 на машината М1 е 10s, при што се извршени 200 милиони инструкции. Колку милиони извршени инструкции во секунда (execution rate) за програмата П1 на машината М1?
20
120.Времето на извршување на програмата П1 на машината М1 е 5s, при што се извршени 100 милиони инструкции. Колкав е бројот на извршени инструкции во секунда (execution rate) за програмата П1 на машината М1?
20
121.Времeто на извршување на програмата П1 на машината М1 е 20s, при што се извршени 200 милиони инструкции. Колкав е бројот на извршени инструкции во секунда (execution rate) за програмата П1 на машината М1?
10
122.Време на извршување на програмата П1 на машината М1 е 10s, при што се извршени 160 милиони инструкции. Колкав е бројот на извршени инструкции во секунда (execution rate) за програмата П1 на машината М1?
16
123.Време на извршување на програмата П1 на машината М1 е 10s, при што се извршени 80 милиони инструкции. Колкав е бројот на извршени инструкции во секунда (execution rate) за програмата П1 на машината М1?
8
124.Времето на извршување на програмата П1 на машината М1 е 10s, при што се извршени 100 милиони инструкции. Колкав е бројот на извршени инструкции во секунда (execution rate) за програмата П1 на машината М1?
10
125.Колку пати машината М1 е побрза од М2 ако времето на извршување на програмата П1 на машините М1 и М2 е 5s и 10s, соодветно?
2
126.Колку пати машината М1 е побрза од М2 ако времето на извршување на програмата П1 на машините М1 и М2 е 10s и 5s, соодветно?
0.5
127.Нека компјутерот A со системски часовник од 1000 MHz има CPI=2. Нека компјутерот B има системски часовник од 500 MHz има CPI=1.2. За колку проценти е побрз компјутерот A од компјутерот B?
20
128.Нека компјутерот A со системски часовник од 500 MHz има CPI=2. Нека компјутерот B има системски часовник од 250 MHz има CPI=1.2. За колку проценти е побрз компјутерот A од компјутерот B?
20
129.Нека компјутерот A има системски такт од 1 ns има CPI=2. Нека компјутерот B има системски такт од 2 ns има CPI=1.2. За колку проценти е побрз компјутерот A од компјутерот B?
20
130.Нека компјутерот A има системски такт од 2 ns има CPI=2. Нека компјутерот B има системски такт од 4 ns има CPI=1.2. За колку проценти е побрз компјутерот A од компјутерот B?
20
131.Програмата 1 има 5 инструкции од кои 2 Class A, 1 Class B, 2 Class C, а програмата 2 има 6 инструкции од кои 4 Class A, 1 Class B, 1 Class C. За колку проценти е побрза програмата 2 од програмата 1 ако класите на инструкции Class A, Class B, Class C побаруват 1, 2 и 4 циклуси соодветно?
20
132.Програмата 1 има 5 инструкции од кои 2 Class A, 1 Class B, 2 Class C, а програмата 2 има 5 инструкции од кои 3 Class A, 1 Class B, 1 Class C. За колку проценти е побрза програмата 2 од програмата 1 ако класите на инструкции Class A, Class B, Class C побаруват 1, 2 и 3 циклуси соодветно?
25
133.Програмата 1 има 5 инструкции од кои 1 Class A, 1 Class B, 3 Class C, а програмата 2 има 5 инструкции од кои 3 Class A, 1 Class B, 1 Class C. За колку проценти е побрза програмата 2 од програмата 1 ако класите на инструкции Class A, Class B, Class C побаруват 1, 2 и 3 циклуси соодветно?
50
134.Времето на извршување на програмата П1 на машината М1 е 10s, при што се извршени 200 милиони инструкции. Ако фреквенцијата на машината М1е 500MHz, колку е бројот на циклуси по инструкција (CPI) за програмата П1 на машината М1 ?
25
135.Времето на извршување на програмата П1 на машината М1 е 4s, при што се извршени 160 милиони инструкции. Ако фреквенцијата на машината М1е 800MHz, да се најде бројот на циклуси по инструкција (CPI) за програмата П1 на машината М1 ?
20
136.Времето на извршување на програмата П1 на машината М1 е 15s, при што се извршени 150 милиони инструкции. Ако фреквенцијата на машината М1е 200MHz, да се најде бројот на циклуси по инструкција (CPI) за програмата П1 на машината М1 ?
20
137.Времето на извршување на програмата П1 на машината М1 е 2s, при што се извршени 160 милиони инструкции. Ако фреквенцијата на машината М1е 800MHz, да се најде бројот на циклуси по инструкција (CPI) за програмата П1 на машината М1 ?
10
138.Времето на извршување на програмата П1 на машината М1 е 4s, при што се извршени 320 милиони инструкции. Ако фреквенцијата на машината М1е 800MHz, да се најде бројот на циклуси по инструкција (CPI) за програмата П1 на машината М1 ?
10
139.Времето на извршување на програмата П1 на машината М1 е 8s, при што се извршени 320 милиони инструкции. Ако фреквенцијата на машината М1е 800MHz, да се најде бројот на циклуси по инструкција (CPI) за програмата П1 на машината М1 ?
20
140.Нека CPI за програмата П1 на машината М1 е 15. Ако фреквенцијата на машината М1 е 200 MHz и времето на извршување на програмата П1 е 6s, колку е бројот на инструкции за програмата П1 изразено во милиони.
80
141.Нека CPI за програмата П1 на машината М1 е 10. Ако фреквенцијата на машината М1 е 800 MHz и времето на извршување на програмата П1 е 5s, колку е бројот на инструкции за програмата П1 изразено во милиони.
400
142.Нека CPI за програмата П1 на машината М1 е 15. Ако фреквенцијата на машината М1 е 200 MHz и времето на извршување на програмата П1 е 3s, колку е бројот на инструкции за програмата П1 изразено во милиони.
40
143.Нека CPI за програмата П1 на машината М1 е 5. Ако фреквенцијата на машината М1 е 800 MHz и времето на извршување на програмата П1 е 5s, колку е бројот на инструкции за програмата П1 изразено во милиони.
800
144.Нека CPI за програмата П1 на машината М1 е 15. Ако фреквенцијата на машината М1 е 400 MHz и времето на извршување на програмата П1 е 3s, колку е бројот на инструкции за програмата П1 изразено во милиони.
80
145.Нека CPI за програмата П1 на машината М1 е 2. Ако фреквенцијата на машината М1 е 800 MHz и времето на извршување на програмата П1 е 2,5s, колку е бројот на инструкции за програмата П1 изразено во милиони.
1000
146.Операциската редунданција е однос помеѓу:
вистинската искористеност на повеќепроцесорскиот систем и ефикасноста на алгоритмот,
147.Искористеност на повеќе процесорски систем е релативен однос помеѓу
бројот на операции за разгледуваниот алгоритам и бројот на операции што практично може да се изведе
148.Забрзување е релативен однос помеѓу
времињата на изведување на разгледуван и референтен алгоритам
149.Ефикасност е релативен однос помеѓу
постигнатото забрзување и максималното можно забрзување
150.Даден е референтен алгоритам чие време на извршување е t1. Го разгледуваме новиот алгоритам со време t2. Постигнатото забрзување може да се пресмета како:
t2/t1
151.Максималното можно забрзување кај повеќепроцесорски систем се јавува кога програмата се дели:
подеднакво на сите процесори
152.Даден е референтен алгоритам чие време на извршување е 234s. Го разгледуваме новиот алгоритам со време 117s. Постигнатото забрзување e:
2
153.Алгоритамот е оправдан ако забрзувањето е поголемо од
1
154.Ефикасноста на p процесорски систем има вредност секогаш:
1
155.Нека референтен алгоритам се изведува за 20 временски чекори, а разгледуваниот алгоритам во 1 временски чекор. Се постигнува забрзување од
20
156.Нека референтен алгоритам се изведува за 5 временски чекори, а разгледуваниот алгоритам во 1 временски чекор. Се постигнува забрзување од
5
157.Нека референтен алгоритам се изведува за 1 временски чекор, а разгледуваниот алгоритам во 5 временски чекори. Се постигнува забрзување од
0.2
158.Нека референтен алгоритам се изведува за5 временски чекори, а разгледуваниот алгоритам во 5 временски чекори. Се постигнува забрзување од
1
159.Нека референтен алгоритам се изведува за 5 временски чекори, а разгледуваниот алгоритам во 20 временски чекор. Се постигнува забрзување од
0.25
160.Скаларниот продукт кај дво функционален систем со множач и собирач може да има максимално забрзување
2
161.Скаларниот продукт кај дво процесорски систем може да има максимално забрзување
2
162.Кој закон покажува дека забрзувањето кај повеќе процесорксите системи во однос на еднопроцесорските системи е ограничено според можноста да се паралелизира еден алгоритам без разлика на бројот на употребени процесори?
Амдаловиот закон
163.Како гласи Амдаловиот закон:
максималното можно забрзување кај повеќе-процесорски системи е секогаш ограничено без разлика на бројот на употребени процесори
164.Ако соодветно со H и S се означат времињата на деловите што може да се изведат паралелно и сериски, а времето на оној дел што може да се изведе паралелно се подели подеднакво на p процесори и процентуалниот однос меѓу делот што може да се изведе секвенцијално и делот што може да се паралелизира да се означи со n, тогаш забрзувањето е
(1+n)/(1/p+n)
165.Како гласи Густафсоновиот закон:
максималното можно забрзување кај повеќе-процесорски системи може да добие вредност пропорционална со бројот на процесори само ако бројот на податоци нарасне доволно голем
166.Кој закон покажува дека забрзувањето кај повеќе процесорските системи во однос на еднопроцесорските системи е право пропорционално со бројот на употребени процесори ако бројот на податоци над кои се изведуваат пресметките нарасне доволно голем?
Густафсоновиот закон
167.Кои од долунаведените се мерки за брзина на компјутерските системи?
MFLOPS
MIPS
BOPS
168.MIPS е
милион целобројни инструкции во секунда
169.Во која мерна единица се пресметува брзината на милион инструкции со реални броеви со подвижна запирка во секунда?
MFLOPS
170.Рата на пристап на меморијата е:
171.пропусен опсег на меморијата
172.Ако процесорот изведува една операција за еден временски такт тогаш односот помеѓу брзината на процесорот и работната фреквенција на системскиот часовник е
1
173.Рата на пристап на меморијата е еднаква на:
реципрочната вредност на мемориската латентност
174.Пропустен опсег на единиците на компјутерските системи се дефинира како однос помеѓу:
бројот на битови што може да се обработат и времето потребно за обработка
175.Ако разгледуваме процесор кој може да изведе една операција во еден временски такт тогаш неговата брзина може да се изрази како:
број на операции и времето за кое можат да се пресметаат
реципрочна вредност од аритметичката латентност
176.SPECInt е
тест за оценка на брзината на компјутерскиот систем со целобројни пресметки
177.SPECfp е
тест за оценка на брзината на компјутерскиот систем со пресметки со броеви со подвижна запирка
178.Benchmark програмите се користат за:
мерење на перформансите на компјутерот
179.SPEC е
тестови за оценка на брзината на компјутерскиот систем
180.Кој е пропусниот опсег изразен во Mb/s ако постои мемориска латентност за пристап кон 1 бајт од 50ns?
160
181.Кој е пропусниот опсег изразен во Mb/s ако постои мемориска латентност за пристап кон 1 бајт од 20ns?
400
182.Кој е пропусниот опсег изразен во Mb/s ако постои мемориска латентност за пристап кон 32 битен збор од 50ns?
640
183.Колкава е аритметичката латентност изразена во ns ако процесорот изведува 1 инструкција за 1 временски такт и има системски часовник на фреквенција од 500MHz?
2
184.Колкава е аритметичката латентност изразена во ns ако процесорот изведува 1 инструкција за 2 временски такта и има системски часовник на фреквенција од 500MHz?
4
185.Колкава е аритметичката латентност изразена во ns ако процесорот изведува 1 инструкција за 2 временски такта и има системски часовник на фреквенција од 400MHz?
5
186.Ако го разгледуваме процесорот Alpha 21064 на работна фреквенција од 200MHz, каде што во еден такт на системскиот часовник се изведува 1 инструкција со цели броеви колку MIPS постигнува?
200
187.Ако го разгледуваме процесорот Alpha 21064 на работна фреквенција од 200MHz, каде што во еден такт на системскиот часовник се изведуваат 2 инструкции со броеви со подвижна запирка и 2 инструкции со цели броеви, колку MIPS се постигнува?
400
188.Ако го разгледуваме процесорот Alpha 21064 на работна фреквенција од 200MHz, каде што во еден такт на системскиот часовник се изведуваат 2 инструкции со цели броеви колку MIPS постигнува?
400
189.Ако го разгледуваме процесорот Alpha 21064 на работна фреквенција од 300MHz, каде што во еден такт на системскиот часовник се изведуваат 2 инструкции со цели броеви тогаш колку MIPS се постигнува?
600
190.Ако го разгледуваме процесорот Alpha 21064 на работна фреквенција од 200MHz, каде што во еден такт на системскиот часовник се изведуваат 2 инструкции со броеви со подвижна запирка, тогаш колку MFLOPS се постигнува?
400
191.Ако го разгледуваме процесорот Alpha 21064 на работна фреквенција од 150MHz, каде што во еден такт на системскиот часовник се изведуваат 2 инструкции со цели броеви тогаш колку MIPS се постигнува?
300
192.Поток е секвенца:
податоци пристапувани од меморијата
инструкции пристапувани од меморијата
податоци обработувани од процесорот
инструкции обработувани од процесорот
193.Густафсоновата класификација на компјутерските системи се заснова на поделба според:
програмски модел
194.Поделбата на системите во однос на програмскиот модел опфаќа одредување на типот на:
начинот на користење на меморијата
операцијата
195.Според Флиновата поделба повеќефункциските компјутерски системи се означени со:
MISD
196.Поделбата на компјутерските системи на SISD, SIMD, MISD, MIMD е позната како:
Флинова поделба на компјутерските системи
197.Флиновата класификација на компјутерските системи се заснова на поделба според:
инструкциските потоци
податочните потоци
198.Слабо поврзаните системи
користат засебни мемориски модули
199.Според Флиновата класификација постојат
SIMD, MIMD, MISD, SISD.
200.SM повеќепроцесорските системи користат
поделена меморија
201.DM повеќепроцесорските системи користат
дистрибуирана меморија по процесори
202.Цврсто поврзаните системи
делат заедничка меморија
паралелно изведуваат процеси во рамки на иста програма
203.Проблем кој се јавува кај повеќепроцесорските системи може да е :
Мемориски конфликт
204.Проблем кој се јавува кај проточните системи може да е :
Програми што поседуваат многу разгранувања или скокови
205.Проблем кој се јавува кај системите за паралелно пресметување може да е :
Имплементација или елиминација на преносот на податоци (broadcast) низ процесорите
Мемориски конфликт
Детекција и ефикасно изведување на паралелни пресметки во програмите
206.Процесорски полиња се паралелни процесорски системи каде процесорите имаат
мала величина и грануларност
207.Грануларност (granularity) е величина на:
градба на процесори
208.Кои процесори на процесорски полиња имаат поголема грануларност?
MIMD полињата
SIMD полињата
209.За SIMD процесорско поле важи:
секој процесор има можност да презема податоци од меморијата
210.Кои процесори на процесорски полиња имаат помала грануларност?
бранови полиња
систолични полиња
211.За систоличкото поле важи:
постојат влезно-излезни процесори преку кои се пристапува кон меморијата
212.Алгоритмите без меморија (memoryless algorithms) се нарекуваат поради тоа што процесорите:
немаат или имаат многу мала интерна меморија
213.За брановото процесорско поле важи:
постојат влезно-излезни процесори преку кои се пристапува кон меморијата
214.Брановите полиња работат:
чекаат на податоци од соседните процесори
215.MIMD процесорските полиња работат:
чекаат на податоци од соседните процесори
216.Систоличните полиња работат:
ритмично
217.SIMD процесорските полиња работат:
Чекаат на податоци од соседните процесори
218.Пресметката кај MIMD процесорските полиња се иницира:
кога сите потребни податоци ќе дојдат кај процесорот
219.Пресметката кај SIMD процесорските полиња се иницира:
синхронизирано со системскиот часовник
220.Пресметката кај систоличните полиња се иницира:
синхронизирано со системскиот часовник
221.Пресметката кај брановите полиња се иницира:
кога сите потребни податоци ќе дојдат кај процесорот
222.Кои процесорски полиња имаат релативно голема локална меморија?
MIMD полињата
SIMD полињата
223.Кои процесорски полиња употребуваат само локална комуникација помеѓу процесори?
бранови полиња
систолични полиња
224.Кои процесорски полиња имаат релативно мала локална меморија?
бранови полиња
систолични полиња
225.Кај кои процесорски полиња процесорите чекаат на податоците за да се иницираат пресметките?
MIMD полињата
226.Кои процесорски полиња користат специјални влезно-излезни процесори за комуникација со меморијата?
бранови полиња
систолични полиња
227.Ако фреквенцијата на појавување на симболите A,B,C,D,Е,F е 0.11, 0.42, 0.05, 0.06, 0.25, 0.1 тогаш хуфмановиот код за симболот F може да биде
0001
1110
228.Ако фреквенцијата на појавување на симболите A,B,C,D е  0.39, 0.21, 0.35, 0.05 тогаш хуфмановиот код за симболот C може да биде
01
10
229.Ако фреквенцијата на појавување на симболите A,B,C,D,Е е 0.41, 0.2, 0.13, 0.21, 0.05 тогаш хуфмановиот код за симболот C може да биде
0001
1110
230.Хаминговиот код на бројот 42 е
0011010110
231.Хаминговиот код на бројот 111 е
10101011111
232.Хаминговиот код на бројот 117 е
01101100101
233.Хаминговиот код на бројот 96 е
01111000000
234.Хаминговиот код на бројот 21 е
001101011
235.Бројот 10100 за декадниот број 17 претставува
код со тежини (10,9,7,3,1)
код со вишок 3
236.Бројот 011011 претставува
код со вишок 3 за бројот 24
237.Бројот 01011 за декадниот број 11 претставува
код со тежини (9,7,5,3,1)
негово бинарно претставување
238.Грејовиот код за бројот 28 е
00111100
239.Грејовиот код за бројот 111 е
000100010001
240.Грејовиот код за бројот 33 е
00100010
241.NBCD кодот на бројот 28 е
011100
242.NBCD кодот 1101 е код на бројот
13
243.NBCD кодот 010001 е код на бројот
17
244.На која позиција настанала грешка при пренос на бројот 59 со Хамингов код, ако се добива кодниот збор 1100110011
3
245.Кодот 001011000 е Хамингов код за бројот
28
246.За бројот 38, Хаминговиот код кој открива две грешки и корегира една е:
10110011100
247.Кај хуфмановиот код мора
ниту еден коден збор да не е префикс на друг
248.Хаминговиот код на цифрата 7 со растојание 3 е
0001111
249.Хаминговиот код на цифрата 2 со растојание 3 е
0101010
250.Хаминговиот код на цифрата 8 со растојание 3 е
1110000
251.Хаминговиот код на цифрата 1 со растојание 3 е
1101001
252.Во која позиција настанала грешката ако низата битови е Хамингов код 1 0 0 1 1 1 1
1
253.Во која позиција настанала грешката ако низата битови е Хамингов код 0 1 0 0 0 0 1
5
254.Во која позиција настанала грешката ако низата битови е Хамингов код 1 0 0 0 0 0 1
6
255.Во која позиција настанала грешката ако низата битови е Хамингов код 1 0 0 1 0 0 1
2
256.Кодот на цифрата 4 во код со вишок 3 е
0111
257.Кодот на цифрата 2 во Грејов код е
0011
258.Кодот на цифрата 4 во (8,4,-2,-1) е
0100
259.Втор комплемент на 11001100 е
00110100
260.Прв комплемент на 00110011 е
11001100
261.Прв комплемент на 11001100 е
00110011
262.Кај позитивни броеви преставени во DC системот мора :
Првиот бит да е 0
263.Кај позитивни броеви преставени во SM системот мора :
Првиот бит да е 0
264.Кај негативни броеви преставени во DC системот мора :
Првиот бит да е еднаков на 1
265.Кај негативни броеви преставени во SM системот мора :
Првиот бит да е еднаков на 1
266.Бројот -37 може да се претстави како:
01011011 во Е(128) поместено претставување
267.Бинарниот број 1011 е претставување на бројот:
3 во Е(8) поместено претставување
-4 во DC бинарен броен систем
-5 во RC бинарен броен систем
268.Бројот 100101101 е претставување на бројот:
-210 во DC бинарен броен систем
45 во Е(256) поместено претставување
269.Вредноста на бројот 15315 во RC броен систем со основа 7 е:
-527
270.Бројот -43 со поместено претставување Е(64) во бинарен броен систем е бројот:
010101
271.Колку бита се потребни за претставување на бројот -64 во DC бинарен броен систем?
8
272.Колку битови се потребни за претставување на бројот -32 во DC бинарен броен систем?
7
273.Колку бита се потребни за претставување на бројот -64 во RC бинарен броен систем?
7
274.Колку битови се потребни за претставување на бројот -32 во RC бинарен броен систем?
6
275.Најмалиот негативен број што може да се претстави во DC бинарен броен систем користејќи 8 бита е:
-127
276.Колку бита се потребни за претставување на бројот 7776 во броен систем со основа 6?
6
277.Нулата има двојно претставување во:
DC системот и тоа 0000 и 1111
278.Во DC системот нулата е претставена како:
1111
0000
279.Нулата има двојно претставување во
SM бинарен броен систем и тоа 0000 и 1000
280.Бројот -117 во бинарна форма RC системот се запишува
10001011
281.Како се претставува бројот -5 во 4-битниот систем за претставување со означена големина (Signed Magnitude = SM)?
1101
282.Бројот -121 во бинарна форма DC системот се запишува
10000110
283.Која е декадната вредност на бинарниот број 10110111 запишан во RC системот
-73
284.Како се претставува бројот -5 во 4-битниот систем за претставување со радикс комплемент (Radix Cmplement = RC)?
1011
285.Која е декадната вредност на бинарниот број 11011010 запишан во DC системот
-37
286.Која е декадната вредност на бинарниот број 10111111 запишан во RC системот
-65
287.Која е декадната вредност на бинарниот број 10111111 запишан во DC системот
-64
288.Кој систем употребува посебен бит за означување на позитивна или негативна вредност?
радикс комплемент (Radix Complement = RC)
единечен комплемент (Diminished radix Complement = DC)
означена големина (Signed Magnitude = SM)
289.Кој систем има најголем ранг за претставување?
радикс комплемент (Radix Complement = RC)
неозначена големина (UnSigned Magnitude = UM)
поместено претставување (Excess = E)
290.Која е разликата меѓу радикс комплемент (RC) и единечен комплемент (DC)?
имаат различно претставување на негативните броеви
291.За да се обезбеди претставување на негативни и позитивни вредности на цели броеви постојат следните техники:
радикс комплемент (Radix Complement = RC)
поместено претставување (Excess = E)
единечен комплемент (Diminished radix Complement = DC)
означена големина (Signed Magnitude = SM)
292.Кои од долунаведените техники се техники за претставување на цели броеви:
радикс комплемент (Radix Complement)
означена големина (Signed Magnitude)
единечен комплемент (Diminished radix Complement)
поместено претставување (Excess)
293.Кај кој систем со 4-битно претставување декадниот број 7 се претставува со 1111?
поместено претставување (Excess = E(8))
294.Како се претставува бројот -5 во 4-битниот систем за претставување со неозначена големина (Unsigned Magnitude = UM)?
не може да се претстави
295.Како се претставува бројот -5 во 4-битниот систем за претставување со единечен комплемент (Diminished radix Cmplement = DC)?
1010
296.Бројот на ненулти броеви кој можат да се претстават во SM системот со 4 бајти е :
2^32-2
297.Бројот на негативни броеви кој можат да се претстават во DC системот со 2 бајти е :
2^15-1
298.Бројот на негативни броеви кој можат да се претстават во RC системот со 2 бајти е :
2^15
299.Бројот на негативни броеви кој можат да се претстават во SM системот со 2 бајти е :
2^15-1
300.Бројот на негативни броеви кој можат да се претстават во E системот со 2 бајти е :
Не се дадени доволно податоци
301.Бројот на ненулти броеви кој можат да се претстават во DC системот со 4 бајти е :
2^32-2
302.Бројот на ненулти броеви кој можат да се претстават во RC системот со 4 бајти е :
Ниедно од наведените
303.Бројот 11111 е 5 битно претставување во DC системот на бројот :
0
304.Бројот 11111 е 5 битно претставување во SM системот на бројот :
-15
305.Бројот 11111 е 5 битно претставување во RC системот на бројот :
-1
306.Кај негативни броеви преставени во RC системот мора :
Првиот бит да е еднаков на 1
307.Кај позитивни броеви преставени во E системот мора :
Ниедно од наведените
308.Кај позитивни броеви преставени во RC системот мора :
Првиот бит да е 0
309.Кај негативни броеви преставени во E системот мора :
Ниедно од наведените
310.Реалните броеви се претставуваат со помош на подредениот пар fl=(man,exp), каде man=мантиса,exp=експонент,а основата на бројниот систем се означува со r. Вредноста на бројот се добива со:
man*r^exp
311.За експонент најчесто се користи системот:
поместено претставување (Excess = E)
312.Мантисата може да биде:
цел број
фракционен дел
313.Вредноста на реалниот број се добива кога:
вредноста на мантисата ќе се помножи со бројот добиен кога радиксот ќе се подигне на дадениот експонент
314.За мантиса најчесто се користи системот:
означена големина (Signed Magnitude = SM)
315.Како се претставува бројот 1/16 ако радиксот е 16?
мантиса 0.0001 и експонент 0
316.Со која техника на заокружување бројот 10.00 се заокружува на 11
присилно кратење (jamming)
317.Како се претставува бројот 1/16 ако радиксот е 2?
мантиса 0.1 и експонент -011
318.За зголемување на рангот на претставување кај броевите со подвижна запирка придонесува :
Зголемување на бројот на битови на експонентот
Зголемување на радиксот
319.за да се претстават броевите со еднаква густина при избор на поголем радикс и помал број битови за експонентот потребен е:
поголем број битови на мантисата
320.Помал радикс резултира со:
помал ранг на претставување на броевите
321.За намалување на густината на претставувањето кај броевите со подвижна запирка придонесува :
Зголемување на бројот на битови на експонентот
Намалување на бројот на битови на мантисата
Зголемување на радиксот
322.Прецизноста на пресметките зависи од :
Големината на процесорскиот збор
323.Поголем радикс резултира со:
поголем ранг на претставување на броевите
324.IEEE 754 стандардот ги користи следните типови на заокружување:
нормално
присилно кратење плус бесконечност
отсекување нула
отсекување минус бесконечност
325.IEEE 754 стандардот користи:
1 бит чувар за заокружување
1 додатен sticky бит
326.Бесконечноста за стандардот ACM/IEEE 754 се означува како запис каде експонентот:
има максимална можна вредност
327.Реалните броеви за стандардот ACM/IEEE 754 се одредуваат така што
мантисата има било која вредност
експонентите се помали од максималните можни
328.Бесконечноста за стандардот ACM/IEEE 754 се одредува така што:
мантисата е 0 и експонентот е максимален
329.Која е декадната вредност на бинарниот број 00111111010000000000000000000 во IEEE 754 системот
0.75
330.Која е декадната вредност на бинарниот број 10111110110000000000000000000 во IEEE 754 системот
-0.375
331.Која е декадната вредност на бинарниот број 11000000111000000000000000000 во IEEE 754 системот
-7
332.Која е декадната вредност на бинарниот број 10111111010000000000000000000 во IEEE 754 системот
-0.75
333.NaN претставува IEEE 754 податочен формат за претставување неиницијализирани променливи
обезбедување информации за грешни податоци
334.Што означува IEEE 754?
податочен формат
335.Во IEEE 754 податочниот фомат -бесконечност се претставува со:
знак 1, експонент 11..1, мантиса 00..0
336.Кои од долунаведените искази се еквивалентни на кратенката NaN?
IEEE 754 floating point податочен формат
неброј
337.Неброевите се податочни записи за стандардот ACM/IEEE 754 каде што експонентите:
имаат максимална можна вредност
338.Бројот претставен со IEEE 754 податочниот формат со експонент со максимална можна вредност и мантиса поголема од нула со најстар бит 1 е:
Quiet NaN
339.Денормализирани реални броеви за ACM/IEEE 754 податочен формат се:
броеви со ненормализиарна мантиса и експонент еднаков на нула
340.Во постапката на множење на реални броеви потребно е прво:
да се изведе операцијата на множење на мантисите
341.Во постапката на одземање на реални броеви потребно е прво:
броевите да се доведат до ист експонент
342.Во постапката на собирање на реални броеви потребно е прво:
броевите да се доведат до ист експонент
343.Стандарден собирач со пренос (Riple Carry Adder) за n битови изведува операција за
2n логички чекори
344.Потполн собирач е единица што изведува операција со намена да генерира сума и пренос:
над три операнди
345.Собирач со предвидување преноси (Carry Lookahead Adder) за n битови изведува операција за
5 логички чекори
346.При собирање во RC системот се користи правилото
drop-carry
347.Полусобирач е единица што изведува операција со намена да генерира сума и пренос:
над пар операнди
348.Стандарден собирач со пренос (Riple Carry Adder) за n битови користи
n полни собирачи
349.При кружното поместување (rotate) на едниот крај навлегуваат битови:
битовите што го напуштаат другиот крај
350.При кружното поместување (rotate) битовите што го напуштаат едниот крај од регистерот
влегуваат на другиот крај
351.При обичното поместување (shift) на едниот крај навлегуваат битови:
еднакви на 0
352.При обичното поместување (shift) битовите што го напуштаат едниот крај од регистерот
се сметаат за загубени
353.Неуниформните методи за брзо собирање се заснова на:
комбинација на техниката на пренос и техниката на полно собирачко дрво
354.Техниката со пренос (carry propagate multiplier)се заснова на дводимензионално поле на битови формирано од n парцијални продукти со n битови и:
употреба на n битни полни собирачи на секоја позиција од дводимензионалното поле
355.Техниката на полно собирачко дрво (full adder tree) се заснова на дводимензионално поле на битови формирано од n парцијални продукти со n битови и:
употреба на 2n битни собирачи со редукција на собирањата
356.Техниката со компресија на колони (column compression) се заснова на дводимензионално поле на битови формирано од n парцијални продукти со n битови и:
пренесување на парцијални единици по цела редица и употреба на бројач на единици
357.Ако при множење со Boot-ов алгоритам се наиде на 11
не се прави ништо
358.При множење со Boot-ов алгоритам, собирање се врши ако се наиде на
01
359.Ако при множење со Boot-ов алгоритам се наиде на 00
не се прави ништо
360.При множење со Boot-ов алгоритам, одземање се врши ако се наиде на
10
361.Ако при множење со Boot-ов алгоритам се наиде на 01
се собира
362.Индиректните методи за делење побаруваат:
брзи множачи
363.Директните методи за делење работат:
со повторливо одземање на делителот од деленикот и зголемување на количникот за еден во секој чекор
364.Најбрзи шеми за множење кај компјутерската аритметика се сведуваат на употреба на:
ROM мемории или PLA електронски кола
365.Какви типови на делење постојат при компјутерската аритметика?
директни
индиректни
366.Индиректните методи за делење работат:
се сведуваат на шеми за барање на реципрочни вредности на деленикот и потоа изведување на брзо множење со употреба на Њутн Рапсоновата метода
367.Директните методи за делење побаруваат:
специјален додатен хардвер
368.Техниката со пренос (carry propagate multiplier) употребува пропагирање на пренос на:
низ целото поле
369.Техниката на полно собирачко дрво (full adder tree) употребува:
O(n2) електронски порти
370.Техниката со пренос (carry propagate multiplier)се изведува во:
O(n) временски чекори
371.Техниката на полно собирачко дрво (full adder tree) се изведува во:
O(lg n) временски чекори
372.Техниката со употреба на собирачи со памтење на преносот (carry save multiplier) се изведува во:
O(lg (3/2) n) временски чекори
373.Техниката со пренос (carry propagate multiplier) употребува:
O(n2) електронски порти
374.Техниката за брзо множење позната како техника на компресија на колони извршува множење на 2 n битни броја за O(log(log(n))) чекори (log е логоритам со основа 2). Колку би било асимптотското време (во чекори) за множење на два броја на 16 битен процесор?
2
375.Од следните техники за брзо множење најбрза е:
техника со компресија на колони (column compression)
376.Најбрзи шеми за множење кај компјутерската аритметика се сведуваат на употреба на:
ROM мемории или PLA електронски кола
377.За обработка на множење на големи броеви подобра е техниката со:
пренос (carry propagate multiplier)
378.Со која техника на заокружување бројот 01.11 се заокружува на 01
присилно кратење (jamming)
R* заокружување
отсекување (cut)
379.Со која техника на заокружување бројот 10.00 се заокружува на 10
нормално заокружување (normal rounding)
отсекување (cut)
R* заокружување
380.Со која техника на заокружување бројот 10.010 се заокружува на 11
присилно кратење (jamming)
381.Со која техника на заокружување бројот 01.11 се заокружува на 10
нормално заокружување (normal rounding)
R* заокружување
382.Со која техника на заокружување бројот 0.100 се заокружува на 0
отсекување (cut)
383.Кои од долунаведените техники се техники за закружување?
Normal Rounding
R*
Cut
Jamming
ROM
384.Техниката за заокружување отсекување (cut) на дадениот број x:
не побарува дополнителен хардвер
385.Техниката за заокружување присилно кратење (jamming) на дадениот број x:
побарува дополнителен хардвер
386.Кои од долунаведените техники не се техники за закружување?
Round Robin
Truncate
387.Техниката за заокружување нормално заокружување (normal rounding) на дадениот број x се заснова на
собирање на бројот x со број што има вредност 1/2 од последниот бит на бројот x, а потоа отсекување на последните битови
388.Техниката за заокружување нормално заокружување (normal rounding) на дадениот број x:
побарува дополнителен хардвер
389.Техниката за заокружување присилно кратење (jamming) на дадениот број x се заснова на
отсекување на додатните битови и поставување на 1 како последен бит
390.Бројот 10.011 се заокружува на бројот 10 со
нормално заокружување
отсекување
R* заокружување
391.Бројот 10.111 се заокружува на бројот
11 со присилно кратење
10 со R* заокружување
11 со нормално заокружување
392.Броевите што се секогаш помали од нивните вистински вредности се добиваат со
отсекување
393.Нормално заокружување е
ниту еден од наведените
394.Присилно кратење е
техника на заокружување во која бројот што има m+d битови се заокружува на m битови со отсекување на последните d битови и воведување 1 на местото на m -тиот бит
техника на заокружување во која броевите 0.100 и 1.100 се заокружуваат на 1
395.Добиените броеви кај техниката за заокружување отсекување (cut) се:
секогаш помали од нивните вистински вредности
396.Добиените броеви кај техниката за заокружување R* заокружување се:
симетрично распоредени на помали и поголеми вредности од соодветните вистински вредности
397.Добиените броеви кај техниката за заокружување нормално заокружување (normal rounding) се:
симетрично распоредени на помали и поголеми вредности од соодветните вистински вредности
398.Стандардот ACM/IEEE 754 за единечна прецизност употребува:
7 битови за експонент
399.Која од техниките на заокружување кои ги користи податочниот формат IEEE 754 предизвикува пречекорување (overflow) :
Техниката на присилно кратење
400.Деталните анализи покажале дека 2 бита чувари и еден додатен бит (sticky bit)се одволни за точно извршување на операциите. Додатниот бит се користи за :
Означување на секвенца на позајмување од десно кон лево
401.Колку типови на заокружување користи IEEE 754?
4
402.Процесорот е одговорен за :
Извршување на аритметички операции (+,-,*,/)
Извршување на логички операции (дисјункција, конјункција, негација)
403.Големината на магистралата на податоци е :
Бројот на битови за надворешна комуникација на процесорот
404.Големината на магистралата на податоци :
Може да е еднаква на големината на процесорскиот збор
405.Дали е можно имплементирање на "знаменца" (flags) во процесорот и зошто?
можно е и може да се користи за сигнализација на добивање на негативна вредност
можно е и може да се користи за сигнализација на разни збиднувања во процесорот како на пр. префрлање при операција
можно е и може да се користи за сигнализација на добивање на нула при некоја операција
406.Програмскиот бројач (PC) содржи :
Адресата на инструкцијата која треба да се превземе од инструкцискиот кеш
407.Кои од овие инструкции спаѓаат во контролни инструкции:
разгранување
скокови
408.Забрзувањето кое е резултат на проточноста во проточен систем е пропорционално со :
Број на сегменти на проточност
409.Дали во еден компјутер може да се имплементираат повеќе независни функциски единици?
Да
410.Во состав на операцискиот процесор кај CISC процесор влегуваат :
Декодер
Процесор за разгранување
Секвенцер
411.Во состав на контролната единица на CISC процесор влегуваат :
Адресен процесор
Процесор за прекини и влезно излезни операции
Инструкциски процесор
Операциски процесор
412.Во состав на инструкцискиот процесор кај CISC процесор влегуваат :
Инструкциски локациски регистар
Инкрементер
Регистар на моментна инструкција
413.Операцискиот процесор служи за :
Контрола на скоковите
Декодирање на операцискиот дел на инструкцијата и создавање на секвенца сигнали наречени микроинструкции
Активирање на процес на премин кон нови инструкции
414.Контролната единица кај CISC процесор комуницира преку меморијата со :
Контролни сигнали
Податочна магистрала (Data bus)
Адресна магистрала (Address bus)
415.Основни аритметички операции се:
одземање
делење
собирање
множење
416.Магистралата на податоци со која процесорот може да комуницира има
еднаква должина како големината на процесорската архитектура
помала должина од големината на процесорскта архитектура
417.Единицата LS во рамки на процесорот
пристапува кон податоци во меморијата
во меморијата да сместува резултати
презема операнди потребни за операциите
адресира податоци во меморијата
418.Основни логички операции се:
конјукција
негација
обработка на вредноста на одредени битови
дисјункција
тестирање на вредноста на одредени битови
419.Општата архитектура на контролната единица за CISC процесор е составена од следните делови :
Адресен процесор
Процесор за прекини и влезно-излезни операции
Инструкциски процесор
Операциски процесор
420.Во фазата на изведување, контролата на контролната единица се одвива во насока кон :
Операцискиот процесор
Адресниот процесор
421.Во општа смисла контролната единица може да се разгледа оф филозофски аспект како :
Главна единица што изведува временски секвенци
Единица за прием и пренос на информации
Јазичен процесор
422.Операцискиот процесор како дел од контролната единица во еден компјутерски систем е организиран како функционална целина на:
Процесор за разгранување
Декодер
Секвенцер
423.Задача карактеристична за контролната единица може да биде (една или повеќе):
Преземање инструкции од меморија во регистарот на контролната единица
Преведување инструкции во секвенца електрични сигнали наменети за процесорот, меморијата, влезно-излезните единици, итн
Декодирање адреси
Преземање инструкции, декодирање со огромна брзина
424.Фазата изведување инструкција во работата на контролната единица се дели на повеќе сегменти, т.ш. ефектот нан проточност доаѓа до поголем израз. Забрзувањето на таквиот проточен систем е :
Правопропорционално со бројот на употребени сегменти
425.Контролната единица во CISC процесорите
користи софтверски приоритети за управување на заедничката магистрала
гарантира само еден податочен запис во дадено време
426.Индиректно адресирање е пристап кон податоци кога
се употребуваат покажувачи кон меморија
427.Директно адресирање на операнди во рамки на една инструкција значи:
директно преземање на операнд во самиот код на интрукцијата
пренесување на константи во програмата без пристап кон меморија
428.Директно адресирање е пристап кон податоци кога
операндот е сместен во самата инструкција
429.Која од наведените активности кои ги презема контролната единица кај сите модерни компјутерски системи се извршува седма по ред :
Кога секвенцерот завршува со работата тогаш инструкцискиот процесор иницира нова инструкција специфицирана во локацискиот инструкциски регистар
430.Која од наведените активности кои ги презема контролната единица кај сите модерни компјутерски системи се извршува прва по ред :
Адресата на следна инструкција се наоѓа во инструкциско локацискиот регистар
431.Која од наведените активности кои ги презема контролната единица кај сите модерни компјутерски системи се извршува трета по ред :
Инструкцијата се дели на адресен и операцикси дел и се праќа на адресниот и операцискиот дел соодветно
432.Која од наведените активности кои ги презема контролната единица кај сите модерни компјутерски системи се извршува втора по ред :
Адресата се праќа во меоријата или следната инструкција се презема во регистарот за моментна инструкција
433.Која од наведените активности кои ги презема контролната единица кај сите модерни компјутерски системи се извршува четврта по ред :
Адресниот процесор го презема адресниот дел и го трансформира во точна адреса на операндите или на следната инструкција
434.Автоинкрементен адресен начин е облик на инструкции
каде податокот се рефренцира пореку индексен регистер и вредноста на индексот во индексниот регистер се зголемува за еден во рамки на инструкцијата
435.Регистерски индиректен начин е облик на инструкции
каде податоците се пристапуваат преку покажувач кон меморијата сместен во регистерот
436.Скалиран адресен начин е облик на инструкции
каде податокот се референцира преку адреса формирана од базна адреса, индекс во индексен регистер и поместување зададено во инструкцијата
437.Регистерски адресен начин е облик на инструкции
заснован на операции помеѓу податоци сместени во регистри
438.Најмал пристап кон меморија побаруваат процесорските архитектури базирани на:
множество регистри
439.Инструкциите за разгранување се специфични во својата суштина од останатите. За нивно имплементирање:
се користат постојните инструкциски формати
440.Четириадресни инструкциски формати во современите компјутери се воведуваат бидејќи:
четириадресен инструкциски формат не се воведува во новите КС
441.Ако разгледуваме некој процесор кој има n регистри,n>40, од кои 40 може да ги користи програмерот, тогаш во инструкциите кои вклучуваат некој од тие регистри во своето извршување треба да одвоиме неколку битови за нивно адресирање. Колку битови би одвоиле
6
442.Усовршувањето на технологијата на линиите доведува до зголемување на:
индуктивната отпорност
бројот на електронски порти
капацитивноста
443.Колку битови се потребни за адресирање на 64 регистри?
6
444.Колку битови се потребни за адресирање на 32 регистри?
5
445.Усовршувањето на технологијата на линиите доведува до намалување на:
временската константа за пренос на сигналите
446.Секоја инструкција што треба да се процесира се карактеризира со :
Еден или повеќе операнди
447.Операција што треба да се изведе
Одредиште каде да се сместат резултатите
Локација на следна инструкција
448.Индексирано адресирање подразбира:
користење на индексни регистри во кои се содрши релативна адреса која понатаму се трансформира во ефективна
449.Секоја инструкција содржи операциски код. Неговата големина (во битови) зависи од:
бројот на можни инструкции
450.Ефективна е адресата
на вистинската локација на податокот во меморијата
451.Иницијална е адресата
на податокот зададена во инструкцијата
452.Пристапот кон податоци е порамнет ако адресата на податокот:
започнува на почеток на сегмент
е број делив со големината на податокот изразена во бајти
453.Кај процесорските архитектури организирани околу општонаменски регистри се разликуваат неколку типови на инструкции, меѓу кои и т.н. регистар-регистар. Карактеристично за нив е :
Полнење на регистрите со податоци за да се изведат операциите
Операциите се изведуваат меѓу операнди сместени во регистрите
Програмирањето е усложнето
Едноставна архитектура
454.Процесорските архитектури базирани на општонаменски регистри, се карактеризираат со:
Едноставни се за употреба
Побаруваат мал пристап кон меморија
Развиваат преведувачки кодови
Најбрзи процесори
455.За адресирање во меморијата се употребуваат посложени техники, така што инструкциите се идентификуваат во адресни начини. МЕМОРИСКИ ИНДИРЕКТЕН адресен начин се употребува за :
Пренос на параметри во процедурите или специфицирање почетни адреси од полиња
456.За адресирање во меморијата се употребуваат посложени техники, така што инструкциите се идентификуваат во адресни начини. ДИРЕКТЕН ИЛИ АПСОЛУТЕН адресен начин се употребува за :
Пристап кон статички податоци во меморија, т.е. податоци што се временски непроменливи
457.За адресирање во меморијата се употребуваат посложени техники, така што инструкциите се идентификуваат во адресни начини. Адресниот начин ПОМЕСТЕНО АДРЕСИРАЊЕ се употребува за:
Пристапување кон локалните променливи сместени на некоја мемориска локација
458.За адресирање во меморијата се употребуваат посложени техники, така што инструкциите се идентификуваат во адресни начини. Адресниот начин НЕПОСРЕДЕН ПОДАТОК се употребува за :
Задавање константи во самата инструкција
459.За адресирање во меморијата се употребуваат посложени техники, така што инструкциите се идентификуваат во адресни начини. Адресниот начин РЕГИСТАР се употребува за :
Означување операции помеѓу податоци сместени во регистри
460.За адресирање во меморијата се употребуваат посложени техники, така што инструкциите се идентификуваат во адресни начини. ИНДЕКСИРАН адресен начин се употребува за :
Реализација на полиња од податоци
461.За адресирање во меморијата се употребуваат посложени техники, така што инструкциите се идентификуваат во адресни начини. РЕГИСТАРСКИ ИНДИРЕКТЕН адресен начин се употребува за:
Барање пристап користејќи покажувачи
462.Нека во меморијата постојат следните податоци: на адреса 7890H податок 1AH, на адреса 7891H податок 2BH, на адреса 7892H податок 3CH, на адреса 7893H податок 4DH. Кој број е запишан ако се употребува Little Endian бајт организирана меморија?
4D3C2B1AH
463.Нека во меморијата постојат следните податоци: на адреса 7890H податок 4DH, на адреса 7891H податок 3CH, на адреса 7892H податок 2BH, на адреса 7893H податок 1AH. Кој број е запишан ако се употребува Big Endian бајт организирана меморија?
4D3C2B1AH
464.Нека во меморијата постојат следните податоци: на адреса 7890H податок 4DH, на адреса 7891H податок 3CH, на адреса 7892H податок 2BH, на адреса 7893H податок 1AH. Кој број е запишан ако се употребува Little Endian бајт организирана меморија?
1A2B3C4DH
465.Нека во меморијата постојат следните податоци: на адреса 7890H податок 1AH, на адреса 7891H податок 2BH, на адреса 7892H податок 3CH, на адреса 7893H податок 4DH. Кој број е запишан ако се употребува Big Endian бајт организирана меморија?
1A2B3C4DH
466.Кај процесорските архитектури организирани околу општонаменски регистри се разликуваат неколку типови на инструкции, меѓу кои и т.н. регистар-меморија. Карактеристично за нив е :
Бројот на регистри е релативно мал
Не се потребни многу додатни инструкции за полнење на регистрите
467.Пристапот кон податоци во меморија може да биде порамнет, или не, односно се пристапува кон податоци подолги од еден бајт во бајт организирана меморија. Така :
Пристапот кон бајти е секогаш порамнет
Пристапот кон зборови може да е на парна адреса
Пристапот кон зборови мора да е на парна адресa
Пристапот кон двојни зборови е адреса по модул 4
468.Процесорските архитектури базирани на општонаменски регистри, се карактеризираат со:
Најбрзи процесори
Побаруваат мал пристап кон меморија
Развиваат преведувачки кодови
Едноставни се за употреба
469.Инструкциското множество кај RISC процесорите поседува:
околу 100 различни функции
470.Во рамки на аритметичките инструкции кај RISC процесорите:
се пристапува само кон податоци во регистрите
471.Инструкциите кај RISC процесорите се изведуваат:
со директна секвенционална логика
472.Инструкциите кај CISC процесорите се изведуваат:
микрокодирани
473.Инструкциското множество кај CISC процесорите поседува:
повеќе од 200 различни функции
474.Процесорите се делат на RISC и CISC според:
големина на инструкциско множество
475.Во споредба со RISC процесорот, типичниот CISC процесор има :
Посложени логички кола
Помала густина на пакување
476.Во споредба со CISC процесорот, типичниот RISC процесор има :
Поголема густина на пакување
Повисока работна фреквенција
Поедноставни логички кола
477."Компјутерот ќе работи побрзо ако една задача се извршува во хардверот (како една инструкција), одошто во софтверот (како повеќе инструкции)" е идеја применета во:
CISC архитектурата
478.Кој од наведените типови на процесори има поголемо инструкциско множество и зошто?
Поголемо инструкциско множество има CISC процесорот бидејќи повеќето инструкции се имплементирани на хардверско ниво
479.Според големината на инструкциското множество, процесорите се делат на :
CISC и RISC процесори
480.Вертикално микропрограмирање е микропрограмска шема што користи
кодирани информации во микропрограмите.
481.Хоризонтално микропрограмирање е микропрограмска шема што користи
декодирани информации во микропрограмите
482.Микроинструкциите се главна карактеристика на :
CISC процесорите
483.Предностите на примената на микропрограмирањето се :
Полесно зголемување на инструкциското множество
Полесна емулација на други процесори
484.Намален број на регистри во процесорот доведува до зголемување на:
фреквенцијата на обраќање кон примарната меморија 
должината на програмите
485.Намален број на регистри во процесорот доведува до програмирање со голем акцент на:
реализација на алгоритмите
486.Намален број на регистри во процесорот доведува до намалување на:
инструкцискиот формат
комплексноста на програмите
перформансите
бројот на компонентите на интегрираното коло
487.Зголемен број на регистри во процесорот доведува до програмирање со голем акцент на:
реализација на алгоритмите

finki