1.Дали во сите случаи се добива идентична копија m'' при испраќање на порака m од испракач А до примач Б?
Не
2. Пример за Receiver е:
 модем
3. Комуникацискиот систем (communications model) се состои од следните елементи:
 Transmission system
 Transmitter
 Source
 Receiver
 Destination
4. Доколку нарачувате книги од Amazon, за каков тип на е-комерција станува збор
 B2C (Бизнис-до-потрошувач)
5. Сервер _______ услуги.
 обезбедува
6. Што ја одредува категоријата на мрежата (категорија = ) ?
 сето наведено
7. Примери за transmitter (предавател) претставуваат:
 модем
8. ATM е уште позната и како:
 cell relay
9. Кои од следниве опишуваат локална мрежа (LAN)
 поврзува два соседни уреди
 работи на ограничена географска локација
10. Според технологијата на пренос, LAN мрежите припаѓаат на:
 Мрежи со широко пренесување (Broadcast)
11. WAN мрежите поврзуваат:
 две мрежи меѓусебно
12. WAN мрежите се познати како:
 Регионални мрежи
13. Која од следните мрежи е регионална?
 WAN
14. Протоколот ги користи услугите од нивото:
 ПодНего
15. Со премин на пакетот од _______ ниво нагоре кон _________ ниво се отстрануваат заглавјето(header) и податоците на крајот(trailer).
 physical
 application
16. Мрежната архитекура е изградена од множеството на:
 Протоколи
 Слоеви
17. Интернет мрежата
Нема стандардно сесиско ниво
Нема стандардно презентациско ниво
18. Основни задачи на комуникациски систем
• Искористување на системот за пренос
• Интерфејс
• Генерирање на сигнал
• Синхронизација
• Управување со преносот
• Откривање на грешки и нивно поправање
• Адресирање
• Упатување (насочување)
• Форматирање на пораките
• Безбедност
• Управување на мрежата
19. Стандарди се потребни заДа обезбедат
 ефикасна комуникација
 разбирлива комуникација
 точна комуникација
20. Кој од следните протоколи се крај до крај?
 апликациско
 транспортно
 мрежно
21. Кај OSI моделот, во кое нивоНе се додаваат податоци на крајот од пакетот (trailers) ?
 четврто
 трето
 прво
22. Како се вика PDU (Protocol Data Unit) на ниво 1
 бит
23. Кое ниво од OSI моделот ги содржи физичките медиуми
 Ниво1
24. Што дефинира физичкиот слој кај OSI моделот?
 податочна рата
25. На кое ниво податоците се трансформираат во соодветните електромагнетни сигнали:
 Physical layer (Физичко ниво)
26. Физичкиот слој (Physical Layer) кај OSI моделот овозможува:
 се грижи за механичките, електричните, функционалните и процедуралните карактеристики за пристап до физичкиот медиум.
 се грижи за преносот наНеструктуриран поток од битови преку физички медиум
27. Најкористен протокол на податочно ниво е:
 Ethernet
28. Нивото за податочна врска е одговорно за:
 се што е претходно наведено
29. Податочниот слој (Data Layer) кај OSI моделот овозможува:
 испраќа блокови (рамки) заНеопходна контрола на синхронизација, грешки и проток на податоци
 сигурен трансфер на информациите преку физички линк
30. Податочниот слој кај ISO OSI референтниот модел служи за комуникација меѓу:
 Почетната и крајната дестинација и уредите кои ги поврзуваат
31. Нивото на податочно поврзување додава _______ адреси на рамката заДа се идентификуваат испраќачот и примачот.
 физички
32. Уред кој работи на мрежно ниво е:
 рутер
33. Кој слој ги крие својствените карактеристики на податочниот слој
 Мрежниот
34. Кое ниво е одговорно за пренос на пакетите (и преку повеќе мрежи)?
 Network layer (Мрежно ниво)
35. Кои се основните функции на мрежното ниво кај крајните системи
 Детектира грешки
 Сегментација и повторно составување
 Примарно ги крие деталите од податочното ниво
36. Кои од следните се адреси на мрежно ниво се
 IP адреса
37. Кое ниво од TCP/IP моделот се занимава со квалитет-на-сервис услуги како надежност (reliabilty), контрола на проток и потврда на пренос (acknowledgement)
 Транспортно
38. Кое ниво е меѓу мрежното и сесиското ниво?
 Transport layer (Транспортно ниво)
39. Транспортниот слој нуди:
 Надежна комуникација крај-крај
40. UDP е протокол ков овозможува
 мултиплексирање
41. Која од следнитеНе е должност на транспортниот слој?
 рутирање
42. Што од наведеното обезбедуваат и TCP и UDP?
 Мултиплексирање
43. Транспортниот слој (Transport Layer) кај OSI моделот овозможува:
 крај-до-крај (end-to-end) опоравување од грешки и контрола на протокот
 сигурен, транспарентен транспорт на податоците помеѓу крајните точки
44. Кај OSI нивоата, транспортното ниво се грижи за:
 Размена на податоци помеѓу крајните системи
45. Сесискиот слој на OSI моделот е контролер на _______ .
 дијалози
46. Сесискиот слој (Session Layer) кај OSI моделот овозможува:
 full-duplex услуга
 поставува, управува и ги запира конекциите (сесиите) помеѓу кооперативните апликации
47. Во сесиското ниво, што се случува доколку транспортното ниво е simplex?
 Се конкатенираат две транспортни крајни точки и се добива duplex
48. За што се користат сесиите во сесискиот слој?
 За организација на индивидуални конекции доДалечни сервери
49. Кое ниво се наоѓа помеѓу нивото на сесија и апликациското ниво?
 Presentation layer (Презентациско ниво)
50. Со кои податоци работи презентацискиот слој?
 Со апликациските податоци
51. Слојот за презентација (Presentation Layer) кај OSI моделот овозможува:
Независност на апликациските процеси од разликите во претставувањето на податоците (синтакса)
52. Која е улогата на презентацискиот слој?
Да ја крие разликата во репрезентацијата на податоците со помош на конверзија
53. Што важи за презентациското ново?
 Ја крие разликата во репрезентација на податоците
 МожеДа шифрира податоци
54. Апликацискиот слој (Application Layer) кај OSI моделот овозможува:
 пристап до OSI околината за корисниците
55. Кој протокол го користи FTP за пренос на податоци преку Интернет
 TCP
56. Кај OSI нивоата, апликативното ниво се грижи за:
 комуникацијата помеѓу апликативните програми и OSI околината
57. Апликациското ниво обезбедува сервиси за:
Не обезбедува сервиси на ниту едно ниво
58. Кои од следниве протоколи работат на апликациско ниво од OSI моделот
 FTP
 HTTP
59. _______ на сигнал обично се изразува во секунди.
 периодот
60. Периодичен сигнал (periodical signal) е сигнал каде:
 истиот облик се повторува со тек на време
61. Периодот на сигнал обично се изразува во _______.
 секунди
62. Сигнал со период 1 микросекунда има поголема фрекфенција од сигнал со период _______.
 една милисекунда
63. Сигнал со фрекфенција 10 MHz има повеќе циклуси во секунда од сигнал со фрекфенција _______.
 10 KHz
64. Фрекфенцијата на сигнал е обратнопропорционална на _______.
 периодот
65. Фрекфенцијата на сигнал обично се изразува во _______.
 Hz
66. Синусоида завршува еден циклус за 20 секунди. Фрекфенцијата е_______.
 0,05 Hz
67. Фреквенција (f):
 се изразува во број на циклуси во една секунда (cycles per second)
 се изразува во херци (Hz)
68. Спектар (spectrum) на сигналот претставува:
 опсег на фреквенции од кој се состои
69. Едноставна синусоида е поместена за половина циклус во време нула. Фазното поместување е _______ степени.
230.Нека вредноста на едноставен синусоидален сигнал во време нула е нула. Следната вредност еНегативна. Тогаш фазното поместување е _______степени.
180
231.Едноставна синусоида завршува еден циклус за _______ степени.
360
70. Мерна единица за амплитуда е?
 Волти (V)
71. Периодичните сигнали се каракеризираат со:
 фреквенција
 фаза
 амплитуда
72. _______ сигнал се повторува постојано.
 Периодичен
73. _______ е наједноставниот аналоген сигнал.
 Синусоидалниот
74. Аналогните податоци се:
Непрекинати, континуални
75. Сигнал се разделува на две синусоиди, една со фреквенција 10 Hz, а другата со фрекфенција 90 Hz. Bandwidth на сигналот е _______ Hz.
80
76. Ако максималната вредност на едноставен синусоиден сигнал е 10 волти, минималната вредност е _______ волти.
10
77. Апериодични сигнали се:
 периодични сигнали со бескрајно голема периода
78. Претставувањето на дигитални во аналогни сигнали се врши со помош на:
 модем
79. За достигнување на поголеми растојанија при дигитален пренос се користи:
 повторувач
80. Аналогни податоци се:
 Звук
 Видео
81. Дигиталните податоци се дискретизирани:
 И по време, и по амплитуда
82. Дигитален сигнал (Digital Signal):
 можеДа се пренесува низ жичани медиуми (wire mediums)
 е низа од импулси на напонот (voltage pulses)
83. При надминување на слабеење на аналоген пренос, шумот:
 се зголемува
84. Аналогниот сигнал се пренесуваНезависно од тоаДали претставува аналогни или дигитални податоци ?
Да
85. Кај аналоген пренос:
 Се користат засилувачи заДа се засили сигналот
 Јачината на сигналот ослабува по одредено растојание
86. Засилувач се користи за:
 аналоген пренос на аналоген сигнал
87. За достигнување на поголеми растојанија, при дигитален пренос се користат:
 повторувачи
88. Кај дигиталниот пренос на големи растојанија, при справување со ослабувањето, шумот:
Не се зголемува
89. Што важи за импулсните шумови:
 Вообичаено имаат висока амплитуда
 Траат кратко време
90. Ако односто на сигнал/шум е 20dB тогаш моќноста на сигналот е колку пати поголема од моќноста на шумот?
100
91. Шумот можеДа се подели во следниве категории:
 топлотен шум (Thermal noise)
 импулсен шум (Impuls noise)
 вкрстени сигнали (Crosstalk)
 интермодуларен шум (Intermodulation noise)
92. Термички шум можеДа се јави како резултат на:
 топлотното движење на електроните
93. Теоремата на Nyquist е специјален случај на теоремата на _________ во услови на канал без шум.
 Шенон
94. Односот сигнал/шум се мери во:
 Децибели (dB)
95. Ако односот сигнал/шум изнесува 1000, тогаш колкава еНеговата вредност во изразена во dB?
30
96. ЗаДа може правилно и без грешкаДа се детектира испратениот податок, јачината на примениот сигнал треба:
Да биде поголема од нивото на шум
97. Совршениот канал без шум има конечен капацитет
98. Бројот на битови во секунда е:
 bit rate
99. Единица мерка за модулациска брзина (modulation rate) е
 baud
100. Кај кои шеми на кодирање, амплитуда еден означува 1, а амплитуда нула означува 0 (или обратно) ?
 униполарни
101. Поларен сигнал е:
 Сигнал каде сигналните елементи варираат во однос на нивниот знак на напонот
102. Кои од следните поими за дигитален сигнал се добро дефинирани
 Должина на бит е должина во метри на битот во медиумот.
 Дигитален сигнал е низа од дискретни напонски пулсеви, каде секој пулс е елемент од сигналот
103. Кај кои кодирања постојано праќање на податокот 1 (дигитално) ќе има константен дигитален сигнал?
 Pseudoternary
 NRZ-L
104. Кај _______ кодирањето преминот одНегативен кон позитивен напон означува 1 (еден).
 Manchester
105. Ако ратата на податоци е 4800 bps, а енкодирањето е Manchester, ратата на модулација е? (во baud):
 9600 … 4800*2
106. Bipolar AMI користи ___ нивоа:
3
109. Amplitude shift keying (ASK) е техника за праќање на:
 Дигитални податоци со аналогни сигнали
110. При импулсно кодна модулација, f(t) се дискретизира во регуларни временски интервали со:
 двапати поголема фрекфенција од највисоката на сигналот
232. Кај Делта модулацијата, делта е вредноста:
 амплитудниот интервал
233. амплитудна модулација (АМ) е:
 Аналоген податок, аналоген сигнал
234. ЗоштоДа се модулираат аналогни сигнали?
 поделба на фреквентниот опсег
 можност за поефикасен пренос
111. Техники на претставување на аналогни податоци со аналоген сигнал се:
 фреквентна модулација (FМ)
 амплитудна модулација (АМ)
113. _______ одлучува кога уред можеДа праќа.
 Контрола на проток
114.Одрете го бајт-знаменцето со кое почнува и завршува секоја рамка
01111110
115. Кои се целите на податочниот слој
 Адресирање
 Контрола на грешки
 Контрола на проток (не секогаш)
 Услуги за мрежниот слој
 Врамување
116. Пожелно е при пренос на податоците испраќачотДа ги раздели во помали блокови затоа што:
 ако се користиНекој заеднички медиум за пренос,Не е пожелно истиотДа се окупира подолго време само од еден систем.
 што поголеми делови се пренесуваат, поголеми се шансите за грешка
 големината на баферот кај примачот можеДа биде ограничена
117. Flow Control (контрола на протокот) е техника која обезбедува:
 трансмитеротДаНе го задуши примачот (receiver) со податоци
118. Ако се користи Stop-and-Wait контролата, откако трансмитерот ќе ја испрати рамката (frame) тој:
 мораДа чека потврда дека примачот ја примил
119. Stop-and-wait е техника за _______.
 контрола на проток
120. Наједноставна форма на контрола на протокот (Flow Control) претставува:
 Stop-and-Wait Control
121. Кои се принципи на работа на „застани и чекај“ контрола на протокот
 Само една рамка можеДа се испрати воДаден момент
122. Што е главен проблем на stop-and-wait шемата?
Неефикасен
123. Во stop-and-wait шемата, ако 100 добри рамки се пратат и примат, колку ACK рамки се праќаат од примачот?
100
124. Кои се принципи на работа на „застани и чекај“ контрола на протокот
 Само една рамка можеДа се испрати воДаден момент
125. Кратенката RNR5 кај контролата на проток со лизгачки прозорец означува:
ги примив сите рамки (frames) до рамката 4 но сегаНе сум спременДа примам понатаму
126. Sliding-Window Flow Control работи со:
 прозорeц од рамки
127. Sliding window е техника за _______.
 контрола на проток
128. Во sliding window шемата, ако редниот број на рамките е од 0 до 31, големината на прозорот е _______ рамки.
32
129. Се користи sliding window шема со големина на прозор 15. Првите 15 рамки се пратени. Колку рамки има кај примачот во прозорот моментално?
15
131. Бројот на последната потврда е 149. Една рамка има големина 1бајт. Која рамкаНеможеДа се прати без претходна потврда. Големината на прозорот е 100.
250
132. Големината на прозорот е 100. Една рамка има големина 1 бајт. Праќачот испратил 80 бајти безДа прими потврда. Примачот ја намалил големината на прозорот на 70, уште колку бајти можеДа се пратат безДа се прими потврда?
 ниедно горенаведено
133. Кога се користи Cyclic Redundancy Check, ако пораката се состои од k бита, а полиномот генератор од n бита, тогаш крајната рамка ќе содржи:
 k+n-1 бита
134. Кај CRCНенулти остаток значи дека податоците
 оштетени
135. Кај Хамингово решение, доколку минималното кодно растојание за целата кодна азбука е 2d+1, колку грешки можеДа се поправат?
 d
136. Во однос на едноставноста, поедноставна шема за откривање грешки е:
 Parity Check
137. За откривање на грешки се користат:
 Parity Check (проверка на парноста)
 Cyclic Redundancy Check
138. Во основа се користат следните верзии за побарување за автоматско повторување (ARQ - automatic repeat request):
 Selective-reject ARQ
 Go-back-N ARQ
 Stop-and-Wait ARQ
139. Кај хаминговото решение заДа се откријат d грешки, колкаво требаДа биде минималното кодно растојание за целата кодна азбука
 d+1
140. На предавателна страна по извршување на CRC операција се испраќа:
 рамка + остаток при делење на рамката со генераторот
141. Контрола на грешки (Error Control) претставува механизам за:
 поправање грешки
 откривање грешки
142. Кај CRC, што од следните работи е клучно за откривање на типот на грешка кај низата
 бројот наНенулти коефициенти
 степените на полиномот
143. Општо, контролата на грешки се состои од следниве функции:
 Препраќење на PDU (рамка)
 Откривање на грешка
144.Дали кај застани-и-чекај ARQ при испраќањето на рамка, испраќачот мораДа ја чува рамката во бафер?
Да
Кај stop-and-wait ARQ, рамките се нумерираат како _______.
 алтернативно 0 и 1
145. Кај Stop-and-Wait ARQ (застани-и-чекај) можеДа се случат следните грешки:
 изгубена потврда
 изгубена рамка
146. ЗаДа се избегнат дупликат рамките кај Застани и чекај ARQ, секоја рамка се означува со 0 и 1, притоа
 Потврда ACK0 означува дека примачот ја примил рамката означена со 1
 Потврда ACK1 означува дека примачот ја примил рамката означена со 0
147. Go-back-n ARQ е техника за _______.
 контрола на грешка
148. Зошто се користи RR рамка кај која P битот е поставен на 1?
 ЗаДа се добие од примачот RR рамка која ќе му каже на испраќачот која следна рамка требаДа ја испрати
240. Процесот кај go-back-n ARQ за оштетен REJ е исто со процесот при:
 изгубена рамка
149. Кај Go-back-N ARQ (оди-назад-до-N) ако испраќачот добиеНегативен одговор (REJ) тогаш:
 мораДа ја препрати таа рамка и сите рамки што ги пуштил во меѓувреме
150. Кај Go-back-N ARQ (оди-назад-до-N) ако примачот детектира грешка во рамката тогаш:
 тој испраќаНегативен одговор (REJ) за таа рамка
151. За методата на селективно отфрлање или препраќање на рамки за контрола на грешки важат следните искази
 Испраќачот ги препраќа оние рамки за кои добилНегативна потврда
 Методата на враќање назад е помалку ефикасна од методата на селективно отфрлање
152. Кои се добрите страни на selective reject (селективно отфрлање)
 Се минимизира бројот на препратени рамки
153. Kaj Selective-reject ARQ (селективно-одбивање) се препраќаат:
 рамките за кои во одредено времеНе е добиен никаков одговор
 рамките за кои е добиенНегативен одговор
154. Во point-to-point линиска конфигурација, колку уреди ја делата линијата?
 точно два
155. Која е најчесто користена LAN технологија
 Ehternet
156. Следниов тип на линиска конфигурација обезбедува посветена линија помеѓу два уреди
 point-to-point
157. Која топологија користи multipoint линиска конфигурација
 магистрала
158. Кај кој вид на топологија, посветена(dedicated) врска го поврзува секој уред со централен контролер?
 ѕвездеста
159. Што од следново спаѓа во основни мрежни топологии ?
 mesh
 прстен
 ѕвезда
160. Кај топологијата прстен, секој уред има посветена (dedicated) pointto-point врска со колку други уреди?
2
161. Еден(една) ______ можеДа биде составен од повеќе _______ .
 патека, канали
162. TDM работи со пренос:
 На иста фрекфенција
163. Колкава е ефикасноста(efficiency) на систем кој користи синхрон TDM ако 2 од 5 уредиНемаат ништо за праќање ?
60
164. КогаНекој автопат е блокиран и функционира само една лента, возилата се пропуштаат по 5 минути во едната и 5 минути во другата насока, наизменично. Процесот е всушност:
 временско мултиплексирање
165. Како се организирани податоците кај мултиплексирањето со делење на фрекфенции (FDM)?
 На различни фрекфенции
166. За мултиплексирањето со поделба на фрекфенции (FDM) важи
 FDM се изведува со модулирање на сигналите на различни носечки фрекфенции
167. CSMA/CA се користи кај:
 802.11
168. Slotted (дигитална) ALOHA има _______ ефикасност од чиста ALOHA.
 поголема
169. CSMA/CD се користи кај:
 Етернет
170. Кои од наведените искази за CSMA/CD се точни (Избери три)?
 тоа е метод за пристап до медиуми кој се користи во LAN мрежите
 кога уредот требаДа изврши трансмисија, проверуваДали медиумите се достапни
 само еден уред може успешноДа врши трансмисија воДаден момент
171. Кои протоколи од MAC се со случаен пристап на каналот (одбери 2)?
 CSMA
 ALOHA
172. MAC протоколот со прозивка (анкета) е од тип:
 по одреден редослед
173. “Taking Turns” MAC протоколи се подобри од MAC протоколи со
поделба на канал во случај:
 ниско оптеретување
174. Кои протоколи од MAC се „преку одреден редослед“ (одбери 2)?
 FDDI
 Token ring
175. По запишување на парот IP и MAC во ARP табелата, записот останува:
 одредено време, додекаНе истече времето TTL (или додекаНе се исклучи компјутерот)
176. КакоДа се одреди MAC адресата на компјутер знаејќи јаНеговата IP адреса?
 ARP
177. MAC адресата FF-FF-FF-FF-FF-FF е:
 Broadcast
178. Изворната MAC адреса при ARP рамка (кога A бара адреса од B) е:
 Unicast
179. Каде се заснова МАС адресата?
 врежана во ROM на NIC картичка
180. Кои од наведените се вклучени во полето за адреса на рамката?
 изворната МАС адреса
 крајната МАС адреса
181. Кој од следниве каблирање го користи оригиналниот дебел коаксијален кабел?
 10Base5
182. Кај кое од следниве Етернет каблирања се користи фибер оптика?
 10Base-F
183. Што означува 10Base5?
 10 Mbps, се користи Baseband сигналирање, и максималната големина на сегмент е 500m.
184. Кај кој од следните Етернет каблирања се користи Hub?
 10Base-T
185. Кое поле од Етернет рамката се користи за синхронизација на испраќачот и примачот?
 Преамбула
186. Каква е шемата на битови во преамбулата на една 802.3 рамка?
 Има наизменично 1 и 0
187.Дали доколку настане грешка во рамката кај Етернет, на приемна страна се врши корекција на грешка?
Не
188. Колкава е големината на полето за изворната адреса кај 802.3 10 Mbps стандард
 6 бајти
243. Колкав е максималниот број на станици со различна MAC адреса?
 2^46
189. Колкава е минималната должина на рамка кај 802.3
 требаДа е минимум два пати по времето на пропагација
190. Доколку се зголеми податочната рата на Етернет на 100 Mbps или 1 Gbps, требаДа се една или две работи од (избери две):
 направи помала должина на мрежата
 направи поголема минималната големина на рамка
191. Колкава е максималната должина на рамка кај Етернет?
 1500 бајти
192. Кој алгоритам го користи Етернет после колизија?
 Binary Exponential Backoff алгоритам
193. Колкава можеДа биде големината на jam сигналот кај Етернет (избери две)
 32 бити
 48 бити
194. околку кај 10Base5 Етернет со Binary Exponential Backoff алгоритмот настанале 10 колизии, тогаш кое е максималното време на доцнење?
 1023x51.2 микросекунди
245. Доколку кај Етернет има повеќе испраќачи, тогаш Binary Exponential Backoff алгоритмот го _______ времето на чекање
 зголемува
195. Откако кај Етернет една станица ќе детектира колизија, кои акции ги презема (Избери четири)?
 Чека К x slot time микросекунди
 Го пресметува К со помош на Binary Exponential Backoff алгоритмот
 Праќа jam сигнал
 Го зголемува бројот наНеуспешни обиди
246. По настанување на Ethernet колизија, кога backoff алгоритамот ќе се повика, кој уред има приоритет за пренос на податоци?
 било кој уред во колизискиот домен чиј backoff тајмер прв истекува
196. До кои порти од разводната кутија (hub) се препраќа сообраќајот?
 до сите порти освен до онаа од каде доаѓа сообраќајот
198. Кои LAN уреди вршат препраќање на рамки врз основа на МАС адреса?
 switch
199. Доколку на еден hub се врзани 10 компјутери а мрежниот пропустен опсег е 100 Mbps, колкав е пропустниот опсег за секој од компјутерите?
10
201. Кој од следниве означува постапка при која разводните кутии (hub) се заменувааат со преклопни кутии (switch) заДа се зголеми бројот на collision domains
 сегментација
202. На кои мрежни нивоа работи еден Switch?
 Физичко
 Податочно
203. Колку изнесува времето за еден бит кај FAST Етернет
 10 ns
204.Дали има промена на протоколот за Fast Етернет во споредба со 802,3
Не
205. Која е IEEE работната група за Fast Етернет
 802,3u
206. Кои се причините поради кои 802.3 комитетот решаваДа го задржи стариот Етернет протокол за FAST Етернет?
 Од страв дека нов протокол можеДа имаНепредвидени проблеми
 ЗаДа биде компатибилен со постојните Ethernet LAN
 Од желба побрзоДа заврши работа предДа се смени технологијата
207. Која ознака ја има Gigabit Етернет?
 802,3z
208.Дали кај 8B/10B еден бајт на влез, можеДа биде репрезентиран во различен 10 битен податок на излез?
Да
209.Дали кај full-duplex Етернет се користи CSMA/CD
Не
210. Кој израз го опишува концептот на full-duplex комуникација?
 сообраќајот минува еднакво во двете насоки без судири
255. Како се справува Gigabit Етернет со минамалната должина на рамки (избери две)?
 Frame bursting
 Carrier Extension
211.Дали 1000100010 е исправен код кај 8B/10B кодирањето
Не
212. Што од следново е вообичаено за сите верзии на Gigabit Ethernet (избери три)?
 трансмисија
 време
 формат на рамка
213. Каков тип на каблирање е дозволен кај Gigabit Етернет (избери четири)?
 1000Base-SX
 1000Base-T
 1000Base-LX
 1000Base-CX
finki